מכתב 197


כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

פענוח היידיש ע"י זיגריד בייסל (11.1.2011):
{1} [1] אויגוסטאוו, זונטיג דעם 1933 - 1/X
[2] מיינע טייערע! [3] אייערע בריעף האבן מיר פרייטיג [4] ערהאלטן. אט האבן מיר שיין נאך [5] יום־כפור. אין א וואך ארום, דעם [6] 2-טן אדער 3-טן טאג חול־המועד [7] פאהר איך שוין אין ווילנע. [8] די ידיעה פון דיר, כינאטשקא, אס [9] דו האסט מיט הצלחה דורכגעמאכט אן [10] אפעראציע אויף דער בלינדער קישקע, [11] איז, נאטירליך, געווען פאר אונז אונ- [12] ערווארטעט און איז געווען א גרויסע [13] איבערראשונג. מיר ווייסן, אס דאס איז [14] ניט געפעהרליך, און אס מען קען זיין [15] רוהיג. איבערהויפט דער פאקט, אס [16] אין 3 וואכן ארום נאך דער אפעראציע [17] שפירסטו זיך גוט, בעווייזט, אס זי איז [18] געלונגען. דאך דארפסטו זיך נאך, כינא,{2} [19] א לענגערע צייט היטן מיטן עסן און ניט [20] עסן קיין גראבע, שווער־פארדייבארע שפייזן. [21] וואס עס אנבעלאנגט דעם עצם־ענין, האסטו [22] זעהר גוט געטאן, כינאטשקא, וואס דו [23] האסט זיך געלאזט מאכן די אפעראציע, [24] ווייל א פארלאזענער אפענדיציט קען [25] ווערן פלוצלינג, אין א שיינעם פריהמארגן, [26] געפעהרליך. אזוי ביסטו שיין איין מאל [27] פאר אלע מאל פטור דערפון. דו קענסט [28] זיין וועגן דעם פולשטענדיג רוהיג. אזעלכע [29] אפעראציעס מאכט מען אפילו אין קליינע [30] שטעדטלאך און זיי זענען שטענדיג [31] גוט, צוועקמעסיג און פארזיכערן דאס [32] פולע געזונד. ווי האסטו זיך געשפירט [33] נאך דער נארקאזע (איינשלעפערן)? צו [34] האסטו געבראכן? צו איז ביי דיר מיט 2 [35] מאנאט צוריק, ביים אנהויב קראנקהייט, [36] געוועזן היץ? צו האסטו יעצט ניט קיין [37] הוסט נאך דער נארקאזע? אויב דו {3} [38] הוסט אפילו אביסל, דארפסטו זיך ווענדן [39] נאך הילף צו א דאקטאר. עס איז [40] אויך געוואונשן צו אונטערזוכן דאס [41] הארץ. ווי איז יטצט ביי דיר דער שטולגאנג? [42] דערשרעק זיך ניט, כינא, פון מיין מבול [43] פון פראגן, דאס פרעג איך מער נישט [44] דערפאר, ווייל איך וויל וויסן גענוי וועגן [45] דיין געזונד־צושטאנד - און נישט, ווייל [46] עס זאל עפעס ענטשטעהן, חלילה, א געפאר. [47] איבעריקס, לויט ווי איך קען דיר, כינא, [48] ביזטו דאכט זיך ניט קיין מניטיעלני, און [49] דאס איז זעהר וויכטיג, ווייל פארשידענע [50] נערוועזע צושטאנדן מאכן אפט פון [51] א געזונדן מענשן א קראנקן. ווי געזאגט [52] קענסטו זיין פולשטענדיג רוהיג, דאס [53] בייזע איז פארביי. מיר זענען אלע [54] אויך פולשטענדיג רוהיג און צופרידן און [55] ווינשען דיר די שנעלסטע ערהאלונג. [56] איך ווינש דיר, כינאטשקא, אס די לעצטע {4} [57] איבערלעבעניש זאל ענדגילטיג פאר- [58] מאכן די קייט פון דיינע ביז־איצטי- [59] גע שווערע איבערלעבונגען, און עס זאל [60] זיך ביי דיר אנהויבן דער פער...ד פון [61] פערזענליכן גליק און צופרידנהייט, ביי [62] דעם בעסטן געזונד. [63] אך דאנק איך אלע, מיינע טייערע, פאר [64] דעם מיר צום געבורטס־טאג צוגעשיקטן [65] לוח און פאר דער צוּווינשונג. [66] עס פרייט מיך זעהר, כינא, וואס דיינע [67] ארומיגע חברים און בעקאנטע ווייזן דיר [68] ארויס א סך סימפאטיע און רעספעקט. [69] דיין בעשרייבונג, פאניא, פון דעם אופן [70] פון די ראש־השנה־פייערונגען אין גבת [71] (און וואהרשיינליך אויך אין אנדערע קבוצות) איז [72] זעהר אינטערעסאנט און שטעלט פאר אייער [73] היימישן יום־הדין. עס גיט אייך א סאציאלן [74] בילד פון אייער לעבן. לאמיר האפן, ארקע, [75] אס דיין ווילן "לשובע ולא לרזון" וועט ערפילט [76] ווערן און אס מיר ווילן אלע האבן א גוט־יאר. [77] זייט מיר אלע געזונד און שטארק - אייער זאליא.
notes:
[48] „מניטיעלני“ (?)
[60] maybe „פעריאד“

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!