גלויה 003
כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

פענוח היידיש ע"י זיגריד בייזל (16.1.2011):
{1} [1] ווארשע, 35 - 20/IX
מיינע טייערע! [2] אלץ איז אין בעסטן ארדנונג. מען האט מיך צוגעטיילט [3] צו דער ערשטער ראטע - און ניט צו דער צווייטער! עס [4] דינען צוזאמען מיט מיר פיל מיינע חברים פון ווארשע. [5] איר קענט זיין וועגן מיר פולשטענדיג רוהיג. [6] מען האט אונז היינט מכבד געווען מיט א באד [7] און מיט גוט עסן. די קליידער וועט מען איבערבייטן [8] אין עטליכע טעג ארום. [9] איך האב זיך אן עצה געגעבן אן א דראזשקע - [10] און האב איבערגעפירט מיין טשעמאדאן פון באן אין [11] א "פלעשיאדקאוון" טראמוויי. [12] וואס שרייבען די אונזעריגע פון ארץ-ישראל? [13] שרייבטס אלץ גענוי אויס. [14] אין א וואך ארום קריג איך אורלויב אויף ראש-השנה. [15] האטס מיר אלע א גוט יאר מיט א כתיבה וחתימה [16] טובה. זייט געזונד און פריילעך, אייער זאליא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!